eerlijk zaken doen

Eerlijk zaken doen

Ketenverantwoordelijkheid

Iedere organisatie maakt deel uit van een netwerk van organisaties en heeft meestal een groot aantal partners waar mee wordt samenwerkt, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt daarom ook niet op aan de poort van de eigen organisatie. Ons beleid met betrekking tot ketenverantwoordelijkheid is er op gericht de keten waarin we opereren te verduurzamen. Daarom stellen we hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan onze partners. Een focus op het behouden van de duurzaamheid van onze producten en diensten is hierbij het uitgangspunt. Om de gezamenlijke MVO-performance naar een hoger niveau te tillen, gaan we met onze partners bij voorkeur een intensieve samenwerking en langdurige relatie aan.

Gedragscode strategische partners

Een onderdeel van ons MVO beleid is ketenverantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat we niet enkel de verantwoordelijkheid nemen voor de sociale -en milieu impact van onze eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook kritisch kijken naar de maatschappelijke impact van alle partijen waar ACES Direct zaken mee doet. Hiermee willen we verzekeren dat we op geen enkele manier betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten waar ook ter wereld die onder bepaalde non-ethische en niet-sociale standaarden plaatsvinden.
Elke partner waar we voor een langere periode zaken mee doen en veel mee samenwerken (onze zogenaamde strategische partners) dient dan ook de gedragscode ‘strategische partners’ te ondertekenen. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen die wij belangrijk vinden in het gedrag van onze partners. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste speerpunten.

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Mensenrechten
Eerlijk zaken doen
Klant aangelegenheden
Milieu, grondstoffen, energie, emissies
Betrokkenheid bij en ontwikkeling v/d gemeenschap

Wij erkennen dat elke strategische partner onafhankelijk is, maar verwachten van strategische partners dat ze aan de ethische standaarden van ACES Direct voldoen. ACES Direct is ervan overtuigd dat inachtneming van deze gedragscode zal bijdragen aan de continuïteit van de relatie en daarnaast aan een duurzame samenleving voor iedereen.

Gedragscode medewerkers

Al sinds de oprichting in 2000 werken we het liefst op onze eigen manier; de ACES Direct manier. Deze voor ons bijzonder waardevolle werkwijze willen we te allen tijde beschermen en verder uitbouwen. De basis van de ACES Direct manier is geformuleerd in onze kernwaarden: passie, samenwerking, betrokkenheid, kennis van zaken, doen wat we zeggen en de beste zijn. Onze kernwaarden vormen de basis voor onze gedragscode. Er wordt ingegaan op wat onze eigen manier van werken inhoudt en hoe we hiermee omgaan. De ACES Direct manier vormt het fundament voor ons succes. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen op onze eigen manier werken maar deze werkwijze ook actief uitdragen. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste speerpunten van de gedragscode voor onze medewerkers.

We helpen onze klanten te slagen

Het succes van onze klanten is de sleutel voor ons succes. Klanten zoeken en vinden bij ons innovatie, betrouwbaarheid en integriteit. De gedragsnormen die wij onszelf opleggen in relaties met klanten, helpen ons bij het voorkomen van fouten en vergissingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor onze reputatie.

We helpen elkaar

Succesvolle bedrijven hebben gemeenschappelijk dat ze werken met gepassioneerde mensen. Samen streven zij naar succes voor het bedrijf. Diversiteit, gelijkheid van kansen en bescherming van gezondheid en veiligheid zijn essentieel bij het tot stand komen van een prettige werkomgeving waarin iedereen zich welkom en comfortabel voelt. We hebben vertrouwen in elkaar en zetten altijd die extra stap als dit nodig is.

We beschermen de bedrijfseigendommen

We respecteren en ondersteunen onze collega’s en hun ambities door verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving waarin we werken. Het betreft hier de informatiesystemen, de uitrusting en andere faciliteiten die nodig zijn om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Om goed te kunnen functioneren, is het van belang dat er goede afspraken zijn over gezagsverhoudingen, toegang tot vertrouwelijke informatie en potentiële belangenconflicten.

We geven blijk van verantwoordelijkheid bij de keuze van onze zakenpartners

De wijze waarop we zaken doen is cruciaal voor onze reputatie en succes. In veel gevallen kunnen we het niet alleen en werken we samen met partners, die we beschouwen als bondgenoten voor de langere termijn.

We leveren onze bijdrage aan de samenleving

Als bedrijf dragen we niet alleen verantwoordelijkheid richting klanten, medewerkers en zakenpartners, maar ook naar de samenleving als geheel. We willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
  Feedback