Mensen | Aces Direct
Zoeken
Zoeken

Mensen en Social return

Mensen en Social return

Aces Direct streeft er naar om op alle mogelijke manieren de beste werkgever voor onze medewerkers te zijn. Zo ligt bij ons de nadruk op gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, eerlijke kansen, communicatie en verhouding tussen werkgever en werknemer. Daarnaast investeren wij in social return en certificeringen.

Medewerkers

Vanuit de overtuiging dat bij het realiseren van succes op lange termijn onze medewerkers doorslaggevend zijn, willen wij een organisatie zijn waarin mensen zich prettig voelen, voldoening halen uit hun werk en voldoende gestimuleerd en ondersteund worden in hun persoonlijke ontwikkeling. We bieden een werkklimaat waarin mensen in staat worden gesteld goed te presteren, zich persoonlijk te ontwikkelen en het werk in een juiste balans ten opzichte van de privé-situatie te kunnen inrichten.

Gezondheid

Voor het welzijn van onze medewerkers vinden wij een pro actieve aanpak cruciaal. Het nemen van de noodzakelijke maatregelen om ziekte te voorkomen, is hierbij vanzelfsprekend. We nemen ook gericht actie op het gezonder maken en houden van onze medewerkers. Denk daarbij aan het faciliteren van fittesten, gezondheidsonderzoeken en het aanbieden van gerichte ondersteuning op dit vlak via het Aces Direct FIT programma te denken valt aan het organiseren van een sportprogramma of het fietsplan.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij stimuleren de ontplooiing, ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij vinden dat hierbij niet de functie leidend is, maar het potentieel van de medewerker. We besteden daarom veel aandacht aan het ontwikkelen van talent en bieden onder andere opleidingen, trainingen en doorgroeimogelijkheden.

Eerlijke kansen

We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers. We maken geen onderscheid op basis van etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, sekse, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of enige andere persoonlijke eigenschap die wettelijk is beschermd. We bieden niet alleen gelijke kansen en juichen diversiteit juist toe.

Verhouding werkgever – medewerker

De uitgangspositie in de relatie tussen Aces Direct en de medewerker is vertrouwen en verantwoordelijkheid. De medewerker heeft de mogelijkheid zijn werktijden, werklocatie en werkzaamheden grotendeels naar eigen inzicht in te richten. Daar waar mogelijk betrekken we onze medewerkers bij keuzes die gemaakt gaan worden. Hierbij onderkennen we het belang van een managementstijl gericht op een open communicatie met aandacht voor de medewerkers.

Communicatie

De verwachting dat iedere individuele medewerker een actieve persoonlijke bijdrage levert aan het succes van de organisatie, vergt een duidelijke communicatie over de doelstellingen. We betrekken onze medewerkers actief in de gekozen strategische koers. We streven naar continue aandacht voor tijdige communicatie, dit doen we door middel van onder andere maandelijkse sessies.

Social return

Om aansluiting te vinden bij onze opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld overheid, hebben wij een actief beleid omtrent social return. Het doel van social return is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en te faciliteren om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Inmiddels hebben wij diverse mensen uit deze doelgroepen in dienst binnen de verschillende afdelingen en functies. Om deze mensen te helpen wordt actief samengewerkt met de gemeente Tilburg alsmede diverse MBO/ HBO opleidingen en universiteiten. Daarnaast zijn deze doelgroepen een van de uitgangspunten binnen ons werving- en selectiebeleid. Als een erkend leerbedrijf stellen wij op allerlei verschillende gebieden jaarlijks stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar voor zowel MBO, HBO als WO (af)studeerders.

Certificering

Wij erkennen als organisatie dat wij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Om sociaaleconomische issues zowel binnen als buiten onze organisatie aan te grijpen, werken wij conform de standaarden van de MVO Prestatieladder. Dit heeft geresulteerd in een certificering voor MVO Prestatieladder niveau 3, waarin People één van de drie pijlers is.