MVO mensen

Mensen en Social return

Mensen en Social return

ACES Direct streeft er naar om op alle mogelijke manieren de beste werkgever voor onze medewerkers te zijn. Zo ligt bij ons de nadruk op gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, eerlijke kansen, communicatie en een goede verhouding tussen werkgever en werknemer. Daarnaast bieden wij mensen die zonder ondersteuning niet (snel) aan een baan komen de mogelijkheid om binnen onze organisatie te werken.

Medewerkers

ACES Direct streeft er naar om op alle mogelijke manieren de beste werkgever voor onze medewerkers te zijn. We doen dit vanuit de overtuiging dat bij het realiseren van succes op lange termijn onze medewerkers doorslaggevend zijn. We willen een organisatie zijn waarin mensen zich prettig voelen, voldoening halen uit hun werk en voldoende gestimuleerd en ondersteund worden in hun persoonlijke ontwikkeling. We bieden een werkklimaat waarin mensen in staat worden gesteld goed te presteren, zich persoonlijk te ontwikkelen en het werk in een juiste balans ten opzichte van de privé-situatie te kunnen inrichten.

Gezondheid

Voor het welzijn van onze medewerkers vinden wij een pro actieve aanpak cruciaal. Het nemen van de noodzakelijke maatregelen om ziekte te voorkomen, is hierbij vanzelfsprekend. We nemen ook gericht actie op het gezonder maken en houden van onze medewerkers. Denk daarbij aan het faciliteren van fittesten, gezondheidsonderzoeken en het aanbieden van gerichte ondersteuning op dit vlak via het ACES Direct FIT programma. ACES Direct stimuleert haar medewerkers om te bewegen. In dit kader hebben wij afspraken met diverse sportscholen, een keer per kwartaal een sport evenement alsmede de mogelijkheid om deel te nemen aan een fietsplan.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij stimuleren de ontplooiing, ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers door het bieden van opleidingen, trainingen en doorgroeimogelijkheden. We vinden dat hierbij niet de functie leidend is, maar het potentieel van de medewerker. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van talent en bieden daarom onder andere inlooptrainingen om kennis van tools en vaardigheden te vergroten alsmede opleidingstrajecten op maat. Binnen ACES Direct worden medewerkers gestimuleerd loopbaanambities kenbaar te maken en persoonlijke mogelijkheden te benutten, zodat ambities waargemaakt kunnen worden.

Eerlijke kansen

We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers. We maken geen onderscheid op basis van etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, sekse, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of enige andere persoonlijke eigenschap die wettelijk is beschermd. We bieden niet alleen gelijke kansen, we juichen diversiteit juist toe. Eventuele verschillen vormen geen belemmering, maar bieden kansen om samen beter te worden.

Verhouding werkgever – medewerker

De uitgangspositie in de relatie tussen ACES Direct en de medewerker is vertrouwen en verantwoordelijkheid. De medewerker heeft de mogelijkheid zijn werktijden, werklocatie en werkzaamheden grotendeels naar eigen inzicht in te richten. Daar waar mogelijk betrekken we onze medewerkers bij keuzes die gemaakt gaan worden. Hierbij onderkennen we het belang van een managementstijl gericht op een open communicatie met aandacht voor de medewerkers. Daarnaast vinden we het belangrijk dat medewerkers ten alle tijden feedback kunnen geven en verbeteringen kunnen delen middels een maandelijks medewerkerstevredenheidsonderzoek met de mogelijkheid open feedback toe te voegen.

Communicatie

De verwachting dat iedere individuele medewerker een actieve persoonlijke bijdrage levert aan het succes van de organisatie, vergt een duidelijke communicatie over de doelstellingen. We betrekken onze medewerkers actief in de gekozen strategische koers. Ze worden goed en tijdig geïnformeerd ten aanzien van ontwikkelingen die de persoonlijke levenssfeer (zullen) beïnvloeden. We streven naar continue aandacht voor tijdige communicatie, waarbij zowel het wat als het waarom aan de orde komt.

Social return

Social return heeft als doel om mensen die zonder ondersteuning niet (snel) aan een baan komen een plaats binnen onze organisatie te geven. Hierbij kunt u denken aan schoolverlaters, ouderen, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten. Om deze mensen te helpen wordt actief samengewerkt met de gemeente Tilburg alsmede diverse MBO/ HBO opleidingen en universiteiten. Ook hebben we continu op allerlei verschillende gebieden stage -en afstudeerplaatsen beschikbaar.

Erkend leerbedrijf Startersbeurs

  Feedback